O VIRTUAL MEETING

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w podsumowującym Virtual Meeting, podczas którego zostanie omówiony przypadek.

Spotkanie odbędzie się w czwartek,14 grudnia 2023 roku o godz. 18:30.


KIEROWNIK MERYTORYCZNY

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski


WYKŁADOWCY

dr n. med. Agnieszka Rychlik (prezenter przypadku)

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński (opiekun)

 

CZĘŚĆ I

 

Część I — OPIS PRZYPADKU PACJENTA

Przypadek miesiąca dotyczy 54-letniej pacjentki w dobrym stanie ogólnym, bez chorób towarzyszących z rozpoznaniem surowiczego raka trzonu macicy na podstawie materiału z wyskrobin z jamy macicy. W badaniu tomografii komputerowej (TK) i transwaginalnym USG nie uwidoczniono zmian poza macicą. Pacjentka została skierowana do leczenia operacyjnego.

W dniu 21.01.2018 roku wykonano laparotomię, radykalne zmodyfikowane wycięcie macicy z przydatkami z obustronną limfadenektomią biodrowo-zasłonową. W badaniu histopatologicznym stwierdzono naciek surowiczego raka gruczołowego (adenocarcinoma serosum infiltrans corporis uteri) bez cech inwazji naczyniowej. Ostateczny stopień zaawansowania choroby określono jako FIGO IB, pT1B,N0,M0.

Dnia 27.02.2018 roku pacjentka przeszła zabieg TURB — wycięcia guza pęcherza moczowego w okolicy ujścia moczowodu prawego. W badaniu histopatologicznym stwierdzono naciek raka urotelialnego low grade (pT1a).

Wyniki badań histopatologicznych omówiono w ramach konsylium wielodyscyplinarnego. Zgodnie z obowiązującymi w tamtym momencie rekomendacjami pacjentka została zakwalifikowana do leczenia adiuwantowego, sześciu cykli chemioterapii według schematu karboplatyna-paklitaksel. Chora zakończyła leczenie uzupełniające 26.09.2018 roku. Ze względu na objawy neuropatyczne w stopniu 2. przy 3. kursie chemioterapii zredukowano dawkę paklitakselu o 20%.

W badaniu tomografii komputerowej klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej wykonanym po zakończeniu leczenia (29.10.2018) stwierdzono obecność niejasnego, podejrzanego węzła chłonnego w przestrzeni zaotrzewnowej, przyaortalnie po stronie lewej, na wysokości dolnych biegunów nerek o wymiarze 16 × 13 mm. W PET CT potwierdzono obecność aktywnego metabolicznie patologicznego węzła chłonnego przyaortalnego lewego. Chorą zakwalifikowano do radioterapii na obszar okołoaortalny. W dniach 23.01–22.02.2019 roku podano fotonami X 15 MV techniką 3D z CBCT dawkę 45 Gy w 25 frakcji. W kontrolnym badaniu obrazowym z 19.09.19 stwierdzono stabilizację choroby (SD).
Ponowna kontrola tomograficzna z 07.12.2020 roku wykazała znaczenie powiększenie patologicznego węzła chłonnego okołoaortalnego z cechami rozpadu. Węzeł naciekał lewy mięsień lędźwiowy oraz trzon kręgu L3.

Po konsultacji zespołowej pacjentka została skierowana do leczenia systemowego drugiej linii według schematu karboplatyna-paklitaksel. Od 4 cyklu chemioterapii zastosowano cisplatynę w połączeniu z paklitakselem z uwagi na reakcję uczuleniową przy podaniu karboplatyny. Leczenie zakończono 06.06.2021 roku.

W badaniu obrazowym z 18.06.2021 roku uwidoczniono dalszą progresję zmiany węzłowej okołoaortalnej z większym ubytkiem w trzonie L3. Z uwagi na dolegliwości bólowe w dniach 26.10.21–09.11.21 zastosowano napromienianie zmiany węzłowej przedkręgosłupowej do dawki całkowitej 20 Gy podanej w 10 frakcjach.

W TK z 29.11.21 obserwowano dalszą progresję zmiany węzłowej w okolicy przyaortalnej po stronie lewej z naciekiem kręgów L2, L3, L4 lewego mięśnia lędźwiowego i lewego moczowodu.

Podjęto decyzję o wykonaniu oceny profilu molekularnego z pierwotnego preparatu histopatologicznego. Stwierdzono obecność niestabilności mikrosatelitarnej, związanej z obecnością defektu w zakresie białka naprawy niedopasowań MSH6 (c.3724_3726 del CGT). W tej sytuacji zwrócono się o terapię ratunkową dostarlimabem.

 

 

 

KONTAKT

Kontakt w sprawie uczestnictwa

Dział Organizacji Konferencji
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: onkoprzypadek@viamedica.pl

 

Kontakt w sprawie wystawy firm

Dział Sprzedaży Korporacyjnej
tel.: (58) 320 94 94
e-mail: onkoprzypadek@viamedica.pl
 

ORGANIZATOR

VM Media Group sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 94
faks: (58) 320 94 60
e-mail: viamedica@viamedica.pl

Copyrights © 2024 Via Medica